Місія ТОВ «Альтера Ацтека Мілінг Україна»

полягає в боротьбі за першість серед виробників кукурудзяної продукції, яка використовується у харчовій промисловості України, країнах СНД та Європи. Ми хочемо завоювати довіру наших клієнтів, пропонуючи їм продукцію найвищої якості. Наша місія має бути відкритою та чесною, відповідати чинному законодавству та раціональним нормам органіхзації праці і ведення бізнесу.
ТОВ «Альтера Ацтека Мілінг Україна» хоче домогтися своїх цілей без спекуляції на якості, безпеці харчових продуктів, умовах зберігання продукції, правах людини, умовах праці та впливі на навколишнє середовище. Ця позиція має відображатися у відносинах компанії з її співробітниками, постачальниками, клієнтами та впливі на навколишнє середовище.
Цей Етичний Кодекс (ЕК) підтверджує виконання покладених на Альтеру зобов’язань, в рамках міжнародних стандартів, таких як Загальна декларація прав людини, Основних конвенцій Міжнародної організації праці (МОП), Керівні принципи ОЕСР для багатонаціональних підприємств і 10 принципів Глобального договору ООН. Цей ЕК передбачає мінімальні вимоги, які Альтера має поважати та дотримуватись в межах своєї власної діяльності і в межах ланцюга доставки продукції.

1. ДОТРИМАННЯ ЗАКОННИХ ВИМОГУ
Альтера, її керівники, робітники і службовці мають дотримуватися всіх державних закони і правила, мінімальних галузевих стандартів і будь-яких інших відповідних нормативних вимог країни, в якій вони працюють. Якщо які-небудь вимоги, передбачені в цьому ЕК суперечать державному законодавству, то останнє мають пріоритет.

2. ПОВНА Й НЕПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ
Всі співробітники мають право на заключення трудового договору у письмовій формі на державній мові. Альтера НЕ використовувати жодну форму примусової праці. Працівники мають право залишати приміщення після завершення стандартного робочого часу і отримати вихідний день, за необхідністю, завчасно повідомивши про це роботодавця.

3. СВОБОДА ПРОФСПІЛОК ТА ПРАВО НА КОЛЕКТИВНІ ЗБОРИ
Всі співробітники мають право створювати, приєднуватися і організовувати профспілки за своїм вибором та проводити колективні переговори від їхнього імені з роботодавцем. Інтерес працівників має поважатись та виконуватись без погроз і переслідувань. У країнах, де свобода об’єднання обмежена або в стадії розробки, Альтера має гарантувати, що вільно обраний представник працівників може зустрітися з керівництвом для обговорення питань заробітної плати і організації робочого процесу без негативних наслідків.

4. СПРАВЕДЛИВЕ ТА РІВНЕ СТАВЛЕННЯ
До всіх співробітників мають ставитися з повагою і гідністю, базуючись на їх індивідуальних здібностях і кваліфікації. Будь-яка форма дискримінації, на підставі раси, статі, віку, релігії, касти, національного походження, інвалідності, політичної приналежності, сексуальної орієнтації, сімейних обов’язків, сімейного статусу не повинна допускатися. Співробітники не повинні підлягати будь-якому фізичному, сексуальному, психологічному чи вербальному переслідуванню та нелюдському поводженню.

5. СПРАВЕДЛИВА ВИНАГОРОДА ТА ПІЛЬГИ
Всі співробітники мають своєчасно отримувати заробітню плату, не меншу мінімального прожиткового мінімуму встановленого державою. Всі працівники також мають отримувати утверджені законом пільги, включаючи святкові дні та відпустки, а також виплати при розірванні трудової угоди.Утримання із заробітної плати та допомог в якості дисциплінарного покарання не повинно допускаєтись. Угоди, що стосуються винагороди і пільг повинні бути зрозумілими для співробітника.

6. ГІДНИЙ РОБОЧИЙ ЧАС
Час роботи не повинен перевищувати встановлену законом межу. Понаднормова робота має бути добровільна, і завжди бути компенсована преміальною ставкою, яку визначено національним законодавством. У країнах, де робочі години не обмежуються національним законодавством, для даного сектора, адекватний період відпочинку регулюється між роботодавцем і працівниками.

7. БЕЗПЕЧНЕ РОБОЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Альтера має забезпечити своїм співробітникам робоче середовище, яке є безпечним, де дотримуються гігієгічних норм та здорових умов для праці. Як мінімум, має бути присутнім – питна вода, достатнє освітлення, температура, вентиляція, санітарія, засоби індивідуального захисту та комфортно і надійно обладнані робочі місця. Альтера має встановити і слідувати чітким процедурам з охорони здоров’я та безпеки і вживати ефективних заходів щодо запобігання можливих нещасних випадків і травм. Якщо Альтера надає житло, то воно має бути чистим і безпечним та задоволеняти основні потреби співробітників. Житло має бути чітко відокремлене від виробництва, щоб співробітники мали змогу увійти і вийти з нього вільно в будь-який час.

8. ВІДСУТНІСТЬ ДИТЯЧОЇ ПРАЦІ
Альтера не використовує дитячу працю на виробництві. Жодна дитина, віком до 15 років не допускається до роботи, крім умов дозволених державним або міжнародним правом. Якщо Альтера використовує молодих працівників, то має бути надане підтвердження про відсутність надмірного фізичноого навантаження та ризиків, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи емоційному розвитку працівника.

9. ПРИРОДНІ ПРАВА
Альтера повинна враховувати природні права своїх співробітників у своїй діяльності.

10. НЕПРИПУСТИМІСТЬ КОРУПЦІЇ ТА ХАБАРНИЦТВА
Альтера повинна забезпечити запобігання всіх форм корупції, включаючи здирництво і хабарництво. Альтера та її менеджери, робітники і службовці не повинні пропонувати безпосередньо або через посередників, надання неправомірних переваг у цілях одержання або збереження бізнесу або іншу вигоду від третьої особи. Менеджери, робітники і службовці Альтери не повинні безпосередньо, або через третіх осіб приймати подарунки від будь-кого, хто перебуває у ділових зв’язках з Альтерою, якщо тільки подарунок не має великої цінності.

11. ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ
Альтера повинна забезпечити виконання вимог чинного природоохоронного законодавства та правил. Крім того, персонал Альтери, повинен бути освідомлений про екологічні наслідки від діяльності підприємства, і постійно прагнути до зменшення впливу і поліпшення екологічних показників в систематичному порядку. Покращення повинні охоплювати зниження використання енергії і води, викидів і відходів, а також скорочення та / або заміні небезпечних хімічних речовин.

12. ЗАХИСТ ТВАРИН
Альтера має впровадити процедури для запобігання жорстокого поводження з тваринами, у тому числі, коли вони утримуються, транспортуються і обробляються, у випадку, якщо діяльність підприємства має до цього відношення.

13. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА МОНІТОРИНГ
Від Альтери очікується реалізація принципів, описаних в цьому ЕК, у своєму власному бізнесі або мати принаймні еквівалентні стандарти та використовувати їх у велденні власного бізнесу. Постачальник повинен забезпечити надання інформації, а саме – ім’я і розташування субпостачальників, яких вони використовують, за запитом компанії Альтера.

14. ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ГРУМИ
Менеджери, робітники і службовці Альтери мають слідувати керівним принципам, встановленим Етичним кодексом Груми, в будь-яких ділових і професійних заходах. Неправомірні дії або випадки неетичної поведінки можуть бути оскаржені за допомогою форми зворотноього зв’язку на www.ethicspoint.com або за допомогою анонімних скарг, які можуть бути залишені в спеціальних скриньках, розміщених в їдальнях.